Algemene voorwaarden

In de algemene voorwaarden wordt er gesproken over de handelsonderneming WatchHouse by JuwelArt waar Zegja onderdeel van uit maakt.

Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk
Deze Algemene voorwaarden worden gebruikt door alle leden van de Stichting Webshop Keurmerk (verder genoemd Webshop Keurmerk) met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in de Wet Financieel Toezicht en voor zover deze diensten onder toezicht staan van de Autoriteit Financiële Markten.

Memoriesieraden.nl is aangesloten bij 'Stichting Webshop Keurmerk' en heeft zich hiermee geconformeerd aan de algemene voorwaarden van deze instantie. 'Stichting Webshop Keurmerk' is sinds 2001 dé brancheorganisatie en hét Thuiswinkel Keurmerk van thuiswinkels die hun producten en diensten voornamelijk via internet aanbieden.

Met meer dan 2.700 aangesloten webwinkels is de stichting het grootste erkende keurmerk van Nederland.

INHOUD
ARTIKEL 1 - Definities 1
ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer 2
ARTIKEL 3 - Toepasselijkheid 2
ARTIKEL 4 - Het aanbod 3
ARTIKEL 5 - De overeenkomst 4
ARTIKEL 6 - Herroepingsrecht 4
ARTIKEL 7 - Kosten in geval van herroeping 5
ARTIKEL 8 - Uitsluiting herroepingsrecht 5
ARTIKEL 9 - De prijs 5
ARTIKEL 10 - Conformiteit en Garantie 6
ARTIKEL 11 - Levering en uitvoering 6
ARTIKEL 12 - Duurtransacties 7
ARTIKEL 13 - Betaling 7
ARTIKEL 14 - Klachtenregeling 7
ARTIKEL 15 - Geschillen 8
ARTIKEL 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen 8
ARTIKEL 17 - Wijziging van de algemene voorwaarden Webshop Keurmerk 8
ARTIKEL 1 – Definities

ARTIKEL 1 - Definities  
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Ondernemer:
  de natuurlijke of rechtspersoon die aangesloten is bij de Stichting Webshop Keurmerk en producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 • Consument:
  de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 • Overeenkomst op afstand:
  een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; Dag: kalenderdag;
 • Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 • Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer
Handelsnaam: WatchHouse by JuwelArt - Zegja
Adres: Lange Tiendeweg 18, 2801KH Gouda
Telefoonnummer: +31 (0)182 - 786338 
Bereikbaar: Ma t/m Vrij van 10:00 tot 17:00
E-mailadres: watchhouse@live.nl
KvK-nummer: 51368021
BTW-identificatienummer: NL115623772B03

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit; geen 

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:
− Federatie van Goud en Zilver;
− de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese economische ruimte waar deze is toegekend; geen
− een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

ARTIKEL 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking
worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

ARTIKEL 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer
gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 
Dit betreft in het bijzonder:
− de prijs inclusief belastingen;
− de eventuele kosten van aflevering;
− de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
− het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
− de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
− de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
− de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
− indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
− de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
− de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
− de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
− de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

ARTIKEL 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de
consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

ARTIKEL 6 – Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Bij levering van diensten: 
3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder
opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de
dag van het aangaan der overeenkomst.
4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de
door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte
redelijke en duidelijke instructies.

ARTIKEL 7 - Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

ARTIKEL 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op
een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.

ARTIKEL 9 - De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

ARTIKEL 10 - Conformiteit en Garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de
overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan
doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

ARTIKEL 11 - Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de
bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht
om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. 
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend
artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 12 – Duurovereenkomsten: duur, opzegging en verlenging
Opzegging
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen 
opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
- te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
- tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
- altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7. Een overeenkomsten met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode

Duur
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

ARTIKEL 13 – Betaling
1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 14 – Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de website van de Stichting Webshop Keurmerk www.keurmerk.info. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar de Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.
5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

ARTIKEL 15 - Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door
de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop Keurmerk via info@keurmerk.info.
3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
4. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd.
5. Indien naast de Geschillencommissie Webshop Keurmerk een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen die andere Geschillencommissie bij uitsluiting bevoegd.

ARTIKEL 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet te nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

ARTIKEL 17 - Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk
1. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.


Adres Stichting Webshop Keurmerk: Willemsparkweg 193, 1071 HA Amsterdam.
Laatst gewijzigd 2 april 2015


Algemene Voorwaarden WatchHouse by JuwelArt

WatchHouse by JuwelArt is aangesloten bij de Nederlandse Juweliers en Uurwerkenbranche en de Federatie goud & zilver. Deze organisaties werken als branchegericht verlengstuk van de consumentenbond.
Bij het opstellen van de Algemene voorwaarden heeft WatchHouse by JuwelArt zich geconformeerd aan de richtlijnen van:
1. Coördinatiegroep Zelfregulering van de Sociaal-Economische Raad (SER)
2. Model Gedragscode voor Elektronisch Zakendoen van Electronic Commerce Platform Nederland (ECP.NL)
3. Relevante Europese en Nederlandse wet en regelgeving

De Algemene Voorwaarden van WatchHouse by JuwelArt bepalen onder andere dat de aangeboden producten duidelijk en natuurgetrouw moeten worden beschreven en gefotografeerd. Bovendien moet het voor de klant duidelijk zijn wat de rechten en verplichtingen zijn als ingegaan wordt op het aanbod. Dit betreft de prijs (art.7), de zichttermijn (art.5), de wijze van betaling (art.13) en de verzendkosten.

Zichttermijn en uitzonderingen
De Algemene Voorwaarden die WatchHouse by JuwelArt kent met betrekking tot de zichttermijn voor klanten uitzonderingen naar de aard van de goederen of dienstverlening (art. 5, lid 3). Zo geldt de wettelijk erkende zichttermijn van tien (10) werkdagen uiteraard niet voor maatwerkproducten. Ook producten die op uw verzoek bewerkt zijn, bijvoorbeeld een armbandje waarin men een naam heeft laten graveren, zijn uitgesloten van een zichttermijn. Wanneer de klant gebruik maakt van het recht een product terug te sturen, wordt het reeds betaalde bedrag uiterlijk binnen twintig (20) werkdagen terugbetaald.

Artikel 1 Definities
Artikel 2 Identiteit
Artikel 3 Algemene voorwaarden
Artikel 4 Het aanbod
Artikel 5 Zichttermijn
Artikel 6 Totstandkoming van de overeenkomst
Artikel 7 De prijs
Artikel 8 Conformiteit
Artikel 9 Garantie
Artikel 10 De bestelling
Artikel 11 De uitvoering van de bestelling
Artikel 12 Levering
Artikel 13 Betaling
Artikel 14 Geschillen
Artikel 15 Branchegarantie nakoming bindend advies
Artikel 16 Wijziging van de voorwaarden
Artikel 17 Waarborgwet

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Verkoop op afstand: een door de verkoper of dienstverlener georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
2. Overeenkomst: elke overeenkomst aangaande verkoop op afstand;
3. Communicatie op afstand: een middel dat, zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van partijen kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst op afstand;
4. Bedrijf: het bedrijf of, indien zulks van toepassing is, het onderdeel van het bedrijf dat zich bezighoudt met de verkoop op afstand en is aangesloten bij de Nederlandse Juweliers - en Uurwerkenbranche;
5. Klant: de koper van goederen of afnemer van diensten, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
6. Aanbod: elke aanbieding van goederen en/of diensten, inclusief de daarbij van toepassing zijnde voorwaarden, zoals het bedrijf die in haar webshop, catalogus, folders of anderszins aan de klant doet;
7. Prijs: de prijs van het aangeboden goed of van de aangeboden dienst, zonder de bijkomende kosten, zoals deze apart vermeld en bedongen worden;
8. Zichttermijn: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingrecht;
9. Geschillencommissie: de Geschillencommissie Nederlandse Juweliers- en uurwerkenbranche;
11.Werkdagen: maandag tot en met vrijdag.

Artikel 2 - Identiteit
Bezoekadres winkel:
WatchHouse by JuwelArt
Lange Tiendeweg 17
2801 KD Gouda
Telefoonnummer: +31 (0)182 786338
K.v.K. nr: 54830192

Artikel 3 - Algemene voorwaarden
1. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, is de tekst van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden online ter beschikking.
2. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk contact tussen bedrijf en klant, ongeacht welke communicatiemiddel op afstand wordt gebruikt.
3. Afwijkende bepalingen van deze algemene voorwaarden dienen schriftelijk te worden vastgelegd. Bij eventueel ontbreken van een schriftelijke vastlegging kunnen afwijkingen door partijen met alle middelen rechtens worden bewezen.

Artikel 4 - Het aanbod
1. De aangeboden goederen worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist en waarbij het commerciële oogmerk duidelijk moet blijken. Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van het aanbod, wordt deze beperking duidelijk vermeld.
2. Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder de prijs, het herroepingsrecht, de wijze van betaling, de minimumduur van de overeenkomst op afstand, de verzendkosten en overige condities.
3. Het is voor de klant niet mogelijk om uitgesteld of in termijnen te betalen.
4. Indien door WatchHouse by JuwelArt voor promotionele doeleinden gebruik wordt gemaakt van een oproepautomaat (een geautomatiseerd oproepsysteem zonder menselijke tussenkomst) zoals een nieuwsbrief of fax aan de klant, dient WatchHouse by JuwelArt te beschikken over voorafgaande toestemming van de klant.

Artikel 5 - Zichttermijn
1. Het aanbod zal tevens een zichttermijn van tien (10) werkdagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens de klant, tenzij anders overeengekomen is conform lid 3.
2. Tijdens de zichttermijn heeft de klant een herroepingsrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren.
3. Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn - op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen - zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld.
4. De klant kan de zichttermijn uitsluitend daadwerkelijk inroepen door de geleverde goederen in deugdelijke verpakking via de TPG Post aangetekend zonder waard aangifte te versturen naar:

WatchHouse by JuwelArt
Lange Tiendeweg 17
2801 KD Gouda

De klant krijgt op het Postkantoor een strookje met daarop een verzendnummer. Dit nummer geldt als bewijs dat de klant een pakje verzonden heeft. Zonder verzendnummer kan WatchHouse by JuwelArt de verzekering van het pakje niet op zich nemen.

Artikel 6 - Totstandkoming van de overeenkomst
1. Onverminderd het bepaalde in het derde lid komt de overeenkomst tot koop en verkoop tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Bij het van toepassing zijn van een zichttermijn geldt het door de klant inroepen van de zichttermijn van tien (10) werkdagen als ontbindende voorwaarde.
3. Het staat WatchHouse by JuwelArt vrij om overeenkomstig de wettelijke bepalingen verkoop op proef te bedingen en aan de zichttermijn opschortende werking toe te kennen.
4. Indien de klant een bedrag vooruit betaald heeft en indien de overeenkomst waarop die vooruitbetaling betrekking heeft niet tot stand komt of conform lid 2 ontbonden wordt, zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twintig (20) dagen terugbetaling plaats vinden.
5. WatchHouse by JuwelArt treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van persoonlijke informatie en in het bijzonder van betalingen.
6. WatchHouse by JuwelArt kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of degene die bestelt of aanvraagt aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. WatchHouse by JuwelArt is gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden.
7. Tijdig voor de uitvoering van de overeenkomst zal WatchHouse by JuwelArt de in artikel 4, leden 2, 3 en 4, bedoelde informatie aan de klant ter beschikking stellen.
8. WatchHouse by JuwelArt zal tevens bij de uitvoering van de overeenkomst aan de klant de volgende informatie verstrekken:
a) schriftelijk de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken;
b) het adres van de vestiging van WatchHouse by JuwelArt waar de klant met klachten terecht kan;
c) de informatie over bestaande service na aankoop en commerciële garanties.

Artikel 7 - De prijs
1. Gedurende de aangegeven looptijd zullen de prijzen van de aangeboden goederen niet worden verhoogd, zulks behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in Btw-tarieven. In tegenstelling tot hetgeen in de vorige zin is bepaald, is het mogelijk dat, indien de aard van het aangebodene dit met zich mee brengt, er sprake is van variabele prijzen. In dat geval zal dit en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden vermeld.
2. Prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn niet toegestaan tenzij:
a) de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen of
b) de klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 8 - Conformiteit
WatchHouse by JuwelArt staat er voor in dat de goederen voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 9 - Garantie
1. Een eventueel door WatchHouse by JuwelArt als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de klant jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand.
2. Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de klant jegens WatchHouse by JuwelArt kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door WatchHouse by JuwelArt verleende garantie.

Artikel 10 - De bestelling
1. Leveranties van goederen worden uitsluitend gedaan op uitdrukkelijke bestelling, tenzij tussen WatchHouse by JuwelArt en de klant anders zijn overeengekomen.
2. Hetgeen ongevraagd wordt toegezonden mag door de klant naar believen om niet worden gehouden dan wel kosteloos worden teruggezonden, tenzij er sprake is van een kennelijke vergissing, dan wel de verzending de klant is toe te rekenen.
3. In geval van een kennelijke vergissing zal de klant WatchHouse by JuwelArt hiervan op de hoogte stellen. Indien en voor zover de aard ervan dit toelaat, zal de klant de goederen en bescheiden ter beschikking van WatchHouse by JuwelArt houden. De klant zal al hetgeen doen dan wel nalaten wat de redelijkheid en billijkheid vergt.

Artikel 11 - De uitvoering van de bestelling
1. WatchHouse by JuwelArt zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van goederen.
2. Als plaats van levering geldt het woonadres van de klant dat het laatst aan het bedrijf kenbaar is gemaakt, tenzij anders is overeengekomen.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal WatchHouse by JuwelArt geaccepteerde bestellingen per omgaande doch uiterlijk binnen twintig (20) werkdagen uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in het geval dat WatchHouse by JuwelArt zich hier niet aan houdt het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.
4. Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal WatchHouse by JuwelArt zodanige inspanningen verrichtingen als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Ten laatste bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan de zichttermijn niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van WatchHouse by JuwelArt.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van goederen berust tot het moment van bezorging bij WatchHouse by JuwelArt, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Levering
1. De door WatchHouse by JuwelArt opgegeven levertijd van tien (10) werkdagen zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat. De klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
2. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan de klant.

Artikel 13 - Betaling
1. De door de klant verschuldigde bedragen dienen op het moment van sluiten van de overeenkomst, te worden voldaan.
2. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens onverwijld aan WatchHouse by JuwelArt te melden.
3. In geval van wanbetaling van de klant heeft WatchHouse by JuwelArt behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 - Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen WatchHouse by JuwelArt en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen de klant en over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door WatchHouse by JuwelArt te leveren of geleverde goederen en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de klant als door het bedrijf worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Nederlandse Juweliers-en Uurwerkenbranche.
3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de klant zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan het bedrijf (dus aan WatchHouse by JuwelArt) heeft voorgelegd.
4. Uiterlijk drie maanden nadat de klacht aan WatchHouse by JuwelArt is voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
5. Wanneer de klant een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is WatchHouse by JuwelArt aan deze keuze gebonden. Wanneer het bedrijf dat wil doen, zal de klant binnen vijf weken na een daartoe door WatchHouse by JuwelArt schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij dit ook wenst, dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt het bedrijf de keuze van de klant niet binnen de termijn van vijf weken, dan is WatchHouse by JuwelArt gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden op basis van een bindend advies.

Artikel 15 - Branchegarantie nakoming bindend advies
1. De organisatie van de Nederlandse Juweliers- en Uurwerkenbranche zal, met bekwame spoed, de verplichtingen van WatchHouse by JuwelArt tegenover de klant, hem opgelegd door de Geschillencommissie in een bindend advies, overnemen indien dit bedrijf deze verplichtingen niet binnen de daarvoor in het bindend advies gestelde termijn is nagekomen; één en ander tenzij dat bindend advies binnen twee maanden na dagtekening daarvan in overeenstemming met het reglement van de Geschillencommissie ter toetsing aan de rechter heeft voorgelegd.
2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de klant een schriftelijk beroep hierop doet bij de Nederlandse Juwelier- en Uurwerkenbranche.

Artikel 16 - Wijziging van de voorwaarden
Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht, nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de klant meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Artikel 17 - Waarborgwet
De Waarborgwet schrijft het gebruik van bepaalde keurmerken voor om het gehalte aan edelmetaal aan te geven. Artikel 35 gebiedt dat in de voor het publiek toegankelijke verkoopruimte een duidelijk zichtbaar overzicht van deze keurmerken getoond dient te worden, de zogenaamde `Keurtekenplaat`. Op deze plaat staan alle in Nederland erkende keurmerken van de twee aangewezen waarborginstellingen.

Behalve het keurteken voor het gehalte aan edelmetaal moet een edelmetalen voorwerp zijn voorzien van een bij de waarborginstelling geregistreerd `verantwoordelijkheidsteken` (art. 12 en 47). Hiermee wordt een specifiek kenmerk of teken van de producent (in het bijzonder van de verantwoordelijke werkmeester) of importeur bedoeld.

De wet biedt ook een buitenlandse ondernemer de mogelijkheid om een buiten Nederland geregistreerd verantwoordelijkheidsteken bij de waarborginstelling te laten registreren.

Laatst gewijzigd 2 april 2015

Algemene Voorwaarden ZEGJA aanzoeksringen, onderdeel van het WatchHouse by JuwelArt.

Versie 19-01-2015

Artikel 1 Definities
Artikel 2 Identiteit
Artikel 3 Algemene voorwaarden
Artikel 4 Het aanbod
Artikel 5 Zichttermijn
Artikel 6 Totstandkoming van de overeenkomst
Artikel 7 De prijs
Artikel 8 Conformiteit
Artikel 9 Garantie
Artikel 10 De bestelling
Artikel 11 De uitvoering van de bestelling
Artikel 12 Levering
Artikel 13 Betaling
Artikel 14 Geschillen
Artikel 15 Branchegarantie nakoming bindend advies
Artikel 16 Wijziging van de voorwaarden
Artikel 17 Waarborgwet

ZEGJA aanzoeksringen is aangesloten bij de Nederlandse Juweliers en Uurwerkenbranche en de Federatie goud & zilver. Deze organisaties werken als branchegericht verlengstuk van de consumentenbond.

Bij het opstellen van de Algemene voorwaarden heeft ZEGJA aanzoeksringen zich geconformeerd aan de richtlijnen van:
1. Coördinatiegroep Zelfregulering van de Sociaal-Economische Raad (SER)
2. Model Gedragscode voor Elektronisch Zakendoen van Electronic Commerce Platform Nederland (ECP.NL)
3. Relevante Europese en Nederlandse wet en regelgeving

De Algemene Voorwaarden van ZEGJA aanzoeksringen bepalen onder andere dat de aangeboden producten duidelijk en natuurgetrouw moeten worden beschreven en gefotografeerd. Bovendien moet het voor de klant duidelijk zijn wat de rechten en verplichtingen zijn als ingegaan wordt op het aanbod. Dit betreft de prijs (art.7), de zichttermijn (art.5), de wijze van betaling (art.13) en de verzendkosten.

Zichttermijn en uitzonderingen
De Algemene Voorwaarden die ZEGJA aanzoeksringen kent met betrekking tot de zichttermijn voor klanten uitzonderingen naar de aard van de goederen of dienstverlening (art. 5, lid 3). Zo geldt de wettelijk erkende zichttermijn van tien (10) werkdagen uiteraard niet voor maatwerkproducten. Ook producten die op uw verzoek bewerkt zijn, bijvoorbeeld een ring waarin men een naam heeft laten graveren, zijn uitgesloten van een zichttermijn. Wanneer de klant gebruik maakt van het recht een product terug te sturen, wordt het reeds betaalde bedrag uiterlijk binnen twintig (20) werkdagen terugbetaald.

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Verkoop op afstand: een door de verkoper of dienstverlener georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
2. Overeenkomst: elke overeenkomst aangaande verkoop op afstand;
3. Communicatie op afstand: een middel dat, zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van partijen kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst op afstand;
4. Bedrijf: het bedrijf of, indien zulks van toepassing is, het onderdeel van het bedrijf dat zich bezighoudt met de verkoop op afstand en is aangesloten bij de Nederlandse Juweliers - en Uurwerkenbranche;
5. Klant: de koper van goederen of afnemer van diensten, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
6. Aanbod: elke aanbieding van goederen en/of diensten, inclusief de daarbij van toepassing zijnde voorwaarden, zoals het bedrijf die in haar webshop, catalogus, folders of anderszins aan de klant doet;
7. Prijs: de prijs van het aangeboden goed of van de aangeboden dienst, zonder de bijkomende kosten, zoals deze apart vermeld en bedongen worden;
8. Zichttermijn: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
9. Geschillencommissie: de geschillencommissie Nederlandse Juweliers- en uurwerkenbranche;
11.Werkdagen: maandag tot en met vrijdag.

Artikel 2 - Identiteit
Bezoekadres winkel:

ZEGJA aanzoeksringen;
onderdeel van het WatchHouse by JuwelArt
Lange Tiendeweg 17
2802 KD Gouda
Telefoonnummer: 0182 78 63 38
K.v.K. nummer: 54830192

Artikel 3 - Algemene voorwaarden
1. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, is de tekst van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden online ter beschikking.
2. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk contact tussen bedrijf en klant, ongeacht welke communicatiemiddel op afstand wordt gebruikt.
3. Afwijkende bepalingen van deze algemene voorwaarden dienen schriftelijk te worden vastgelegd. Bij eventueel ontbreken van een schriftelijke vastlegging kunnen afwijkingen door partijen met alle middelen rechtens worden bewezen.

Artikel 4 - Het aanbod
1. De aangeboden goederen worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist en waarbij het commerciële oogmerk duidelijk moet blijken. Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van het aanbod, wordt deze beperking duidelijk vermeld.
2. Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder de prijs, het herroepingsrecht, de wijze van betaling, de minimumduur van de overeenkomst op afstand, de verzendkosten en overige condities.
3. Het is voor de klant niet mogelijk om uitgesteld of in termijnen te betalen.
4. Indien door ZEGJA aanzoeksringen voor promotionele doeleinden gebruik wordt gemaakt van een oproepautomaat (een geautomatiseerd oproepsysteem zonder menselijke tussenkomst) zoals een nieuwsbrief of fax aan de klant, dient ZEGJA aanzoeksringen te beschikken over voorafgaande toestemming van de klant.

Artikel 5 - Zichttermijn
1. Het aanbod zal tevens een zichttermijn van tien (10) werkdagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens de klant, tenzij anders overeengekomen is conform lid 3.
2. Tijdens de zichttermijn heeft de klant een herroepingsrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren.
3. Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn - op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen - zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld.
4. De klant kan de zichttermijn uitsluitend daadwerkelijk inroepen door de geleverde goederen in deugdelijke verpakking via de TPG Post aangetekend zonder waarde-aangifte te versturen naar:

WatchHouse by JuwelArt
t.a.v. ZEGJA aanzoeksringen
Lange Tiendeweg 17
2802 KD Gouda

De klant krijgt op het postkantoor een strookje met daarop een verzendnummer. Dit nummer geldt als bewijs dat de klant een pakje verzonden heeft. Zonder verzendnummer kan ZEGJA aanzoeksringen de verzekering van het pakje niet op zich nemen.

Artikel 6 - Totstandkoming van de overeenkomst
1. Onverminderd het bepaalde in het derde lid komt de overeenkomst tot koop en verkoop tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Bij het van toepassing zijn van een zichttermijn geldt het door de klant inroepen van de zichttermijn van tien (10) werkdagen als ontbindende voorwaarde.
3. Het staat ZEGJA aanzoeksringen vrij om overeenkomstig de wettelijke bepalingen verkoop op proef te bedingen en aan de zichttermijn opschortende werking toe te kennen.
4. Indien de klant een bedrag vooruit betaald heeft en indien de overeenkomst waarop die vooruitbetaling betrekking heeft niet tot stand komt of conform lid 2. ontbonden wordt, zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twintig (20) dagen terugbetaling plaats vinden.
5. ZEGJA aanzoeksringen treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van persoonlijke informatie en in het bijzonder van betalingen.
6. ZEGJA aanzoeksringen kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of degene die bestelt of aanvraagt aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. ZEGJA aanzoeksringen is gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden.
7. Tijdig voor de uitvoering van de overeenkomst zal ZEGJA aanzoeksringen de in artikel 4., leden 2, 3 en 4, bedoelde informatie aan de klant ter beschikking stellen.
8. ZEGJA aanzoeksringen zal tevens bij de uitvoering van de overeenkomst aan de klant de volgende informatie verstrekken:
a) schriftelijk de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken;
b) het adres van de vestiging van ZEGJA aanzoeksringen waar de klant met klachten terecht kan;
c) de informatie over bestaande service na aankoop en commerciële garanties.

Artikel 7 - De prijs
1. Gedurende de aangegeven looptijd zullen de prijzen van de aangeboden goederen niet worden verhoogd, zulks behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven. In tegenstelling tot hetgeen in de vorige zin is bepaald, is het mogelijk dat, indien de aard van het aangebodene dit met zich mee brengt, er sprake is van variabele prijzen. In dat geval zal dit en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden vermeld.
2. Prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn niet toegestaan tenzij:
a) de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen of
b) de klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 8 - Conformiteit
ZEGJA aanzoeksringen staat er voor in dat de goederen voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 9 - Garantie
1. Een eventueel door ZEGJA aanzoeksringen als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de klant jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand.
2. Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de klant jegens ZEGJA aanzoeksringen kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door ZEGJA aanzoeksringen verleende garantie.

Artikel 10 - De bestelling
1. Leveranties van goederen worden uitsluitend gedaan op uitdrukkelijke bestelling, tenzij tussen ZEGJA aanzoeksringen en de klant anders zijn overeengekomen.
2. Hetgeen ongevraagd wordt toegezonden mag door de klant naar believen om niet worden gehouden dan wel kosteloos worden teruggezonden, tenzij er sprake is van een kennelijke vergissing, dan wel de verzending de klant is toe te rekenen.
3. In geval van een kennelijke vergissing zal de klant ZEGJA aanzoeksringen hiervan op de hoogte stellen. Indien en voor zover de aard ervan dit toelaat, zal de klant de goederen en bescheiden ter beschikking van ZEGJA aanzoeksringen houden. De klant zal al hetgeen doen dan wel nalaten wat de redelijkheid en billijkheid vergt.

Artikel 11 - De uitvoering van de bestelling
1. ZEGJA aanzoeksringen zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van goederen.
2. Als plaats van levering geldt het woonadres van de klant dat het laatst aan het bedrijf kenbaar is gemaakt, tenzij anders is overeengekomen.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal ZEGJA aanzoeksringen geaccepteerde bestellingen per omgaande doch uiterlijk binnen twintig (20) werkdagen uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in het geval dat ZEGJA aanzoeksringen zich hier niet aan houdt het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.
4. Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal ZEGJA aanzoeksringen zodanige inspanningen verrichtingen als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Ten laatste bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan de zichttermijn niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van ZEGJA aanzoeksringen
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van goederen berust tot het moment van bezorging bij ZEGJA aanzoeksringen, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Levering
1. De door ZEGJA aanzoeksringen opgegeven levertijd van tien (10) werkdagen zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat. De klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
2. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan de klant.

Artikel 13 - Betaling
1. De door de klant verschuldigde bedragen dienen op het moment van sluiten van de overeenkomst, te worden voldaan.
2. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens onverwijld aan ZEGJA aanzoeksringen te melden.
3. In geval van wanbetaling van de klant heeft ZEGJA aanzoeksringen behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 - Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen ZEGJA aanzoeksringen en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen de klant en over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door ZEGJA aanzoeksringen te leveren of geleverde goederen en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de klant als door het bedrijf worden voorgelegd aan de geschillencommissie Nederlandse Juweliers-en Uurwerkenbranche.
3. Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de klant zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan het bedrijf (dus aan ZEGJA aanzoeksringen) heeft voorgelegd.
4. Uiterlijk drie maanden nadat de klacht aan ZEGJA aanzoeksringen is voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
5. Wanneer de klant een geschil wil voorleggen aan de geschillencommissie, is ZEGJA aanzoeksringen aan deze keuze gebonden. Wanneer het bedrijf dat wil doen, zal de klant binnen vijf weken na een daartoe door ZEGJA aanzoeksringen schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij dit ook wenst, dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt het bedrijf de keuze van de klant niet binnen de termijn van vijf weken, dan is ZEGJA aanzoeksringen gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
6. De geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de geschillencommissie. De beslissingen van de geschillencommissie geschieden op basis van een bindend advies.

Artikel 15 - Branchegarantie nakoming bindend advies
1. De organisatie van de Nederlandse Juweliers- en Uurwerkenbranche zal, met bekwame spoed, de verplichtingen van ZEGJA aanzoeksringen tegenover de klant, hem opgelegd door de geschillencommissie in een bindend advies, overnemen indien dit bedrijf deze verplichtingen niet binnen de daarvoor in het bindend advies gestelde termijn is nagekomen; één en ander tenzij ZEGJA aanzoeksringen dat bindend advies binnen twee maanden na dagtekening daarvan in overeenstemming met het reglement van de geschillencommissie ter toetsing aan de rechter heeft voorgelegd.
2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de klant een schriftelijk beroep hierop doet bij de Nederlandse Juwelier- en Uurwerkenbranche.

Artikel 16 - Wijziging van de voorwaarden
Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht, nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de klant meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Artikel 17 - Waarborgwet
De Waarborgwet schrijft het gebruik van bepaalde keurmerken voor om het gehalte aan edelmetaal aan te geven. Artikel 35 gebiedt dat in de voor het publiek toegankelijke verkoopruimte een duidelijk zichtbaar overzicht van deze keurmerken getoond dient te worden, de zogenaamde `Keurtekenplaat`. Op deze plaat staan alle in Nederland erkende keurmerken van de twee aangewezen waarborginstellingen.

Behalve het keurteken voor het gehalte aan edelmetaal moet een edelmetalen voorwerp zijn voorzien van een bij de waarborginstelling geregistreerd `verantwoordelijkheidsteken` (art. 12 en 47). Hiermee wordt een specifiek kenmerk of teken van de producent (in het bijzonder van de verantwoordelijke werkmeester) of importeur bedoeld.

De wet biedt ook een buitenlandse ondernemer de mogelijkheid om een buiten Nederland geregistreerd verantwoordelijkheidsteken bij de waarborginstelling te laten registreren.
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2014 - 2023 ZEGJA Aanzoeksringen | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel